top of page
Sök
  • tomas282

Att försöka fånga upp mönster i mänskligt samspel kan vara svårt. Särskilt när man är mitt i dem.


Det kan vara viktigt att både lyssna inåt och ha uppmärksamhet utåt. Det kan vara viktigt att försöka identifiera både sina egna känslor men även andras, t.ex familjemedlemmar. Vi kan notera "problemmönster", "förändrande mönster", "mönster av välbefinnande" och "mönster av 'falla-tillbka-i-problemmönster".


Att tänka i termer av mönster i par- och familjeterapi har flera konstruktiva fördelar. Dels kan det rikta vår uppmärksamhet på dessa mönster och hur de påverkar oss istället för att rikta det mot varandra. När vi ser hur det problematiska mönstret påverkar oss kan vi försöka hitta mönster i hur vi försöka undvika att hamna i det problematiska. När vi ser det lite tydligare, och kanske hittar ännu fler beskrivningar av det ”förändrande mönstret” kan vi komma närmare lösningar av problemen i parrelationen eller i familjerelationerna.


Det kan också hjälpa oss att ha mer konstruktiva samtal då ”problemet” placeras emellan oss istället för ”i dig” eller ”i mig”.
27 visningar0 kommentarer
  • tomas282

Uppdaterat: 31 juli 2021

När vi tänker på ordet "ångest" förknippar vi det, helt riktigt, med en obehaglig känsla. Ångest skapar orostankar som bara mal på och kroppen reagerar med tryck över bröstet, hjärtat slår hårdare, det känns som vilda fjärilar i magen och man kan bli darrig i både ben och armar.


Samtidigt är ångesten en varningssignal till oss, som får oss att agera. T.ex att dra sig ur något som man känner att man inte klarar av och som skapar själva ångestpåslaget. I normala fall är detta något positivt för oss. Det hjälper oss att hantera situationer som blir för hotande eller svårt. De lindriga ångestpåslagen signalerar till oss att agera för att skydda oss.


Men när ångesten blir ihållande, skapar ett lidande och börjar begränsa mig på ett sätt som jag inte vill - då är det dags att göra något åt det. Ibland kan det hjälpa att prata med någon i sin familj eller en nära vän. Att kunna dela det man oroar sig för och i samtalet få idéer som kan vara till hjälp.


Ibland räcker inte det och då är det dags att söka professionell hjälp. Det är där psykoterapeuten kommer in i bilden. Vi har kunskap och erfarenhet om hur en ångestinriktad psykoterapi ska utföras. Jag tänker att det alltid är bäst att först försöka lösa ångestproblemet genom en psykoterapi istället för att börja med en medicinering. Psykofarmaka är nödvändigt i många fall men har långt allvarligare biverkningar och är förenat med större risker än en psykologisk behandling - psykoterapi.

55 visningar0 kommentarer

Uppdaterat: 30 juli 2021

Det här är en övning som är bra att göra då och då i en par- eller familjeterapiprocess och som ni kan göra hemma.

Det bygger på att inte ha en klandrande ton och att inte argumentera eller ifrågasätta varandras yttranden. Ni talar i en form av turtagande. Syftet är att känna sig säker på att ha blivit förstådd.


Så här gör ni:

1) Tänk efter - vad är viktigt som du önskar att den andre ska förstå

2) Följ det här sättet att formulera dig: "Det jag önskar att du förstår är.....(och så säger du vad du vill, men du får bara prata max ca 30 sek.) Poängen är att vara kärnfull och inte prata en lång stund, vilket du förstår varför i nästa steg

3) När du har talat färdigt ska den andre upprepa det du har sagt. Följ det här sättet att formulera dig: "Om jag har förstått dig rätt önskar du att jag ska förstå...... (och där upprepar du det den andre sagt)

4) Nu är det du igen som ska bekräfta om den andre har förstått dig rätt. Om du upplever att den andre inte har förstått rätt får du formulera dig igen. Därefter är den andre åter på punkt 3. När du känner att du har blivit förstådd tackar du. Följ det här sättet att formulera dig: "Ja, det stämmer. Tack"


Där byter ni sedan så den andre blir den som börjar på punkt 1.


Gör denna övning ca 4-5 gånger och sedan stanna upp. Undvik nu att börja argumentera med varandra utan prata istället om hur var och en av er upplevde den här övningen, vad som var positivt för dig och vad du "tar med dig" ifrån övningen som något hjälpsamt i hur ni kommunicerar med varandra.


Lycka till! :)


45 visningar0 kommentarer
bottom of page