top of page
Sök
  • tomas282

Uppdaterat: 15 feb. 2023

En historisk tillbakablick ur mitt perspektiv

Det känns kul att ha startat upp lite igen med utbildningar. Efter att ha gjort ett uppehåll på några år känns det nytt, fräscht och inspirerande att möta arbetsgrupper inom socialtjänstens barnskyddsarbete igen. Det är viktigt att socialarbetare utvecklar, breddar och fördjupar sin praktik inom barnskyddsarbetet. Det är ju som vi alla vet mycket krävande, utmanande och samtidigt fantastiskt inspirerande. Det som står i centrum i mötet med familjer - föräldrar, barn och deras nätverk - handlar om värdegrund/förhållningssätt, samtalsmetodik och att ha en strategisk rational för arbetsprocessen. Läs mer i den arbetsbok jag skrev 2017 som du kan ladda ner på SFT-sidan.


Det jag skriver här nedan är uppriktigt - min erfarenhet av historien ur mitt perspektiv. Alla som var med under den tiden kanske inte håller med mig om vissa saker jag skriver här, och det är ok för mig. Var och en ser världen från sitt kyrktorn, heter det ju.


Innan jag startade att utbilda 2005 (på halvtid till 2007 då det blev på heltid), gjorde jag och den arbetsgrupp i Trollhättan som jag då arbetade i, en mycket utvecklande och inspirerande resa då vi började utbilda oss i och praktisera det lösningsfokuserade arbetssättet. Vi startade vår resa 1996 i samarbete med Harry och Jocelyn Korman i Malmö. Vi hade lite korta inspel från Ben Furman och Gunnar Törngren också.


Signs-of-Safety har sitt ursprung i Insoo Kim Bergs arbete med familjer i norra USA. I personliga samtal med Andrew Turnell har jag förstått att han arbetade i slutet av 80 och mitten av 90 med ungdomsbehandling. Detta var i Perth, i västra Australien. Han berättade att han och hans kollegor utbildades av grundarna till lösningsfokuserat arbete; Insoo Kim Berg och Steve de Shazer. Andrew fick kontakt med en socialarbetare vid namn Steve Edwards. Steve studerade det arbete Andrew's arbetsgrupp gjorde och blev intresserad av lösningsfokus. Tillsammans började de utbilda socialarbetare i lösningsfokuserat arbetssätt. De var starkt inspirerade av Insoo Kim Bergs arbetssätt. Andrew berättade att hon var som hans mentor i många år. Uttrycket "Signs of Safety" menar jag kommer från henne. I det lösningsfokuserade arbetssättet är undantag till problem ett viktigt område att utforska. När barn far illa av bristande omsorg är det centralt att få till en förändring. Förändringens väg bygger på motsatsen till det som skapade problemen - styrkor, förmågor och att skapa förhållanden i familjen som tillgodoser barnets behov istället för det barnet farit illa av. Där hävdade Insoo att socialarbetare också "måste söka efter tecken på säkerhet i familjer" - "We must search for Signs-of-Safety". Som jag förstår historien blev det ett begrepp som Andrew och Steve använde till den bok de skrev om lösningsfokuserat arbete.


Insoo Kim Berg arbetade också på det som blev en mycket bra handbok tillsammans med Susan Kelly från USA, en socialarbetare tillika chef i deras motsvarighet till barn- och familjeenhet, med titeln "Building Solutions in Child Protective Services". Andrew och Steve lyckades få ut sin bok ca ett halvår före Insoo och Susan.....


Det är kul att se tillbaka på de åren, från 1999 och fram till 2013, då jag samarbetade med Andrew. Han var en skicklig praktiker och hade en unik förmåga att fånga in och sätta ord på kärnan i arbetssättet. Han inspirerade och vitaliserade barnskyddsarbetet. Han tog initiativ till ett internationellt samarbete för socialarbetare som han lärde känna i de olika länder han utbildade i. Den första träffen var i Storbritannien, England, i Gateshead 2005. Därefter var det konferenser ca vart annat år för erfarenhets- och idéutbyte som var fantastiskt kul att delta i. Det var under tiden jag deltog främst i Nederländerna, USA och England.


Från 2011 och framåt upplevde Jag och många jag träffade i dessa sammanhang att detta utvecklades alltmer till en "klubb för inbördes beundran", en elitism och en slags ledarbeundran av Andrew. 2013 fattade Andrew beslut om att införa ett licenskrav på att använda begreppet "Signs-of-Safety". Efter att ha varit en sk licensierad konsult och utbildare ett år, valde jag att lämna detta samarbete. Det kändes fel för mig.


Under de drygt 15 år som jag har arbetat med att utbilda socialarbetare utvecklades och förändrades innehållet i mina utbildningar. Givetvis! Interaktionen mellan mig och de jag mötte - socialarbetare och chefer - blev till sin natur ett utvecklande samarbete. Någon statisk modell kan inte upprätthållas. När icke-manualstyrda modeller implementeras i praktiken, utifrån lokala personliga och professionella kulturella och kontextuella aspekter, utvecklas och förändras delar av modellen. Jag menar ett en "svensk" version av Signs-of-Safety utvecklades. Därför kändes det också naturligt att byta till ett svenskt begrepp - Samarbete för Trygghet. Jag kommer aldrig att kalla det för "my intellectual property" då det är ett samskapat resultat av alla kloka socialarbetare jag mött och mina egna kunskaper och erfarenheter.12 visningar0 kommentarer
  • tomas282

Jag har beslutat mig för att inte längre erbjuda psykoterapier i Göteborg. Det har visat sig bli för besvärligt att få till, främst för att resorna fram och tillbaks till Trollhättan tar oproportionerligt för stor tid.

62 visningar0 kommentarer
  • tomas282

I mina psykoterapeutiska samtal försöker jag så snart som möjligt leda oss in i beskrivningar av det önskade läget - vad som skulle behöva förändras för att du ska känna att det går åt rätt håll, och tankar och idéer om vad det rent konkret innebär - istället för att stanna kvar länge i problembeskrivningar och relaterade beteenden, känslor och tankar.


Anledningen är att de beteenden, känslor och tankar som har skapat problemen kan inte samtidigt vara de beteenden, känslor och tankar som löser problemen.


Att hitta lösningar på problem bygger mer på reflektioner om möjligheterna snarare än insikt om problem.


Inget är dock "svartvitt" eller "antingen-eller" i psykoterapi. I viss mån behöver vi prata om problem och insiktsfullhet är värdefullt. Men som beskrivning om var fokus och huvudsakliga teman bör ligga är jag övertygad om det ovan sagda.


Nu närmar sig hösten. Ta tag i läget och hör av dig/er om du/ni känner att ni behöver det!

37 visningar0 kommentarer
bottom of page